Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Υπόδειγμα Αίτησης υποψ. Συμβούλου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας  δημοσιοποίησε υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Συμβούλου για τις δικηγορικές εκλογές, το οποίο είναι χρήσιμο για κάθε υποψήφιο σε κάθε Σύλλογο.

Παρακάτω το υπόδειγμα με τις τροποποιήσεις για τον ΔΣΑ  
 ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
(άρθρο 109 παρ.1 β του Ν4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων)

…………………………………………………………………………………., δικηγόρου, μέλους του ΔΣΑ, ΑΜ…………, κατοίκου.................., οδός………………………………………………………………

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, και δεν συντρέχει καμία περίπτωση αποκλεισμού μου από τις αρχαιρεσίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 104 του Ν 4194/2013 στο οποίο παραπέμπει η διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 109 του ιδίου νόμου.
Επειδή μετά ταύτα, συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου να είμαι υποψήφιος σύμβουλος στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 23-24 Φεβρουαρίου 2014 για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και υποβάλλεται προκειμένου να πρωτοκολληθεί, συνοδευόμενη από την απόδειξη καταβολής του τέλους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ.1β και 111 του Ν 4194/2013.
ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου και να με ανακηρύξετε, κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 112 παρ.1 του Ν4194/2013 σε συνδυασμό με τη μεταβατική του άρθρου 165 παρ. 7, υποψήφιο σύμβουλο στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 23-24 Φεβρουαρίου 2014 για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.


Αθήνα …………….Ιανουαρίου 2014


Ο ΑΙΤΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου