Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη Βασίλη Παπαστεργίου Υποψ. Προέδρου ΔΣΑ


Παρακάτω δύο συνεντεύξεις του κ. Παπαστεργίου υποψ. Προέδρου ΔΣΑ με την παράταξη Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Δικηγόρων

στο left.gr και στην εφημερίδα ΕποχήΗ συνέντευξη στο left.gr πατώντας το παρακάτω λινκ

Συνέντευξη στο left.gr 


Συνέντευξη στην Εφημερίδα Η Εποχή
Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε η Ξέ­νια Πη­ρού­νια
Tι φι­λο­δο­ξεί να εκ­φρά­σει και ποιές εί­ναι οι προ­τε­ραιό­τη­τες της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ρής Κί­νη­σης Δι­κη­γό­ρων που συμ­με­τέ­χει στις ε­κλο­γές του ΔΣΑ;
Επι­διώ­κου­με να εκ­φρά­σου­με τα πλητ­τό­με­να στρώ­μα­τα της δι­κη­γο­ρίας, δη­λα­δή τη με­γά­λη πλειο­ψη­φία των συ­να­δέλ­φων. Τους δι­κη­γό­ρους που υ­πο­χρεώ­νο­νται να ε­γκα­τα­λεί­ψουν το ε­πάγ­γελ­μα υ­πό το βά­ρος των συ­νε­χών ε­πι­βα­ρύν­σεων των τε­λευ­ταίων ε­τών. Τους μα­χό­με­νους δι­κη­γό­ρους που η θέ­ση τους έ­χει ση­μα­ντι­κά ε­πι­δει­νω­θεί. Τους α­πα­σχο­λού­με­νους με­ρι­κά ή α­πο­κλει­στι­κά σε δι­κη­γο­ρι­κά γρα­φεία με α­μοι­βές που πλέ­ον κι­νού­νται στα ό­ρια της α­πλής ε­πι­βίω­σης.
Έχου­με την πε­ποί­θη­ση ό­τι η πλειο­ψη­φία των δι­κη­γό­ρων δεν εί­ναι τμή­μα της ε­λί­τ, αλ­λά τμή­μα της κοι­νω­νίας που δο­κι­μά­ζε­ται, α­γω­νί­ζε­ται και ελ­πί­ζει. Προ­τε­ραιό­τη­τά μας εί­ναι η α­να­τρο­πή των μέ­τρων που έ­χουν λη­φθεί τα τε­λευ­ταία χρό­νια (ΦΠΑ, κα­τάρ­γη­ση α­φο­ρο­λό­γη­του, τέ­λος ε­πι­τη­δεύ­μα­τος κ.λπ.) και έ­χουν κά­νει δύ­σκο­λη τη ζωή ό­λων μας.
Επί­σης, θα προ­σπα­θή­σου­με να α­να­ζωο­γο­νή­σου­με τις δια­δι­κα­σίες στο σύλ­λο­γό μας, να δώ­σου­με το λό­γο στους συ­να­δέλ­φους, να ε­πα­να­φέ­ρου­με τις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις που έ­χουν σιω­πη­ρά κα­ταρ­γη­θεί, να κα­θιε­ρώ­σου­με θε­σμούς τα­κτι­κής λο­γο­δο­σίας. Μό­νο με το σύλ­λο­γο και τους συ­να­δέλ­φους ε­νερ­γούς μπο­ρού­με να ελ­πί­ζου­με στην α­να­τρο­πή των πο­λι­τι­κών που ε­ξα­θλιώ­νουν τον κλά­δο και ο­λό­κλη­ρη την κοι­νω­νία.
Θέ­λου­με ο ΔΣΑ να ξα­να­μπεί στην πρω­το­πο­ρία για την προά­σπι­ση των α­το­μι­κών, κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των. Δεν μπο­ρεί ο σύλ­λο­γός μας να πα­ρα­μέ­νει σιω­πη­λός μπρο­στά στην ο­ρια­κή κα­τά­στα­ση των ελ­λη­νι­κών φυ­λα­κών, των α­στυ­νο­μι­κών κρα­τη­τη­ρίων, των κέ­ντρων κρά­τη­σης με­τα­να­στών. Δεν μπο­ρεί να μην έ­χει πρό­τα­ση για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της α­δυ­να­μίας πρό­σβα­σης των φτω­χό­τε­ρων στρω­μά­των της κοι­νω­νίας στη δι­καιο­σύ­νη.
Ποιές εί­ναι οι βα­σι­κές ε­πι­πτώ­σεις της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής στη δι­κη­γο­ρία; Ποιά εί­ναι η α­ντί­δρα­ση του ΔΣΑ;
Η μα­χό­με­νη δι­κη­γο­ρία ω­θεί­ται στο πε­ρι­θώ­ριο. Υπάρ­χει μια δια­δι­κα­σία που εί­ναι ή­δη σε ε­ξέ­λι­ξη και κα­τα­τεί­νει στη διά­λυ­ση της μα­χό­με­νης δι­κη­γο­ρίας και στη συ­γκέ­ντρω­ση της ύ­λης στις με­γά­λες δι­κη­γο­ρι­κές ε­ται­ρείες. Για κά­ποιους η τά­ση αυ­τή δεν εί­ναι κα­τ’ α­νά­γκη αρ­νη­τι­κή. Θα πρέ­πει, ό­μως, να ε­κτι­μη­θεί το γε­γο­νός ό­τι η ύ­παρ­ξη της μα­χό­με­νης δι­κη­γο­ρίας, τα λε­γό­με­να μι­κρο­με­σαία γρα­φεία, ε­ξα­σφά­λι­ζαν την πρό­σβα­ση στη δι­καιο­σύ­νη στρω­μά­των που δεν θα μπο­ρού­σαν -για οι­κο­νο­μι­κούς λό­γους- να α­πευ­θυν­θούν στα με­γά­λα γρα­φεία. Ταυ­τό­χρο­να, η μα­χό­με­νη δι­κη­γο­ρία εί­ναι συ­νυ­φα­σμέ­νη με τη δι­καιω­μα­τι­κή δι­κη­γο­ρία. Η υ­πε­ρά­σπι­ση των δια­δη­λω­τών, των με­τα­να­στών και των προ­σφύ­γων, των κά­θε λο­γής «α­πό κά­τω» ή­ταν πά­ντα «προ­νό­μιο» αυ­τής της δι­κη­γο­ρίας.
Ο ΔΣΑ πα­ρα­κο­λου­θεί το θά­να­το της μα­χό­με­νης δι­κη­γο­ρίας εκ­δί­δο­ντας α­να­κοι­νώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρίας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αρ­νεί­ται να κι­νη­το­ποιή­σει α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά τους συ­να­δέλ­φους και σε αυ­τό το βαθ­μό εί­ναι συ­νυ­πεύ­θυ­νος για τις συ­νε­χείς ήτ­τες του κλά­δου τα τε­λευ­ταία χρό­νια.
Η Αρι­στε­ρά στο ΔΣΑ κα­τε­βαί­νει πο­λυ­δια­σπα­σμέ­νη. Για­τί;
Η πα­ρά­τα­ξή μας προ­σπά­θη­σε να προω­θή­σει μια ε­νω­τι­κή δια­δι­κα­σία συ­νερ­γα­σίας των α­ρι­στε­ρών δυ­νά­μεων εν ό­ψει των ε­κλο­γών του ΔΣΑ. Δυ­στυ­χώς, δεν εί­χα­με θε­τι­κή έκ­βα­ση, νο­μί­ζου­με ό­χι με δι­κή μας ευ­θύ­νη. Η ε­νό­τη­τα των α­ρι­στε­ρών δυ­νά­μεων εί­ναι -ω­στό­σο- μια στα­θε­ρή μας ε­πι­δίω­ξη. Θα ε­πι­μεί­νου­με και με­τά τις ε­κλο­γές σε αυ­τή την α­ντί­λη­ψη. Κά­πο­τε, ό­μως, θα πρέ­πει να αρ­χί­σου­με να μα­θαί­νου­με α­πό τα λά­θη μας και α­πό την ι­κα­νό­τη­τα του α­ντι­πά­λου να ε­νώ­νε­ται με κρι­τή­ριο την πο­λι­τι­κή α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα.
Μα­ζί με τη βα­ριά φο­ρο­λό­γη­ση και τη φτω­χο­ποίη­ση που συ­ντε­λεί­ται α­πό την κυ­βέρ­νη­ση και την τρόι­κα, βιώ­νου­με ί­σως μια πρω­το­φα­νή πε­ρι­στο­λή δη­μο­κρα­τι­κών και ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των. Πώς μπο­ρεί ο πο­λί­της να α­ντι­δρά­σει ό­ταν τα δι­καιώ­μα­τά του έ­χουν συρ­ρι­κνω­θεί α­πό τις πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας;
Δεν α­πο­τε­λεί πα­ρά­δο­ξο η λι­τό­τη­τα να συν­δυά­ζε­ται με την κα­τα­στο­λή. Η πο­λι­τι­κή των τε­λευ­ταίων ε­τών έ­χει συρ­ρι­κνώ­σει την ί­δια τη δη­μο­κρα­τία. Ο τρό­πος με τον ο­ποίο η κυ­βέρ­νη­ση νο­μο­θε­τεί εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κός. Έχει κα­νείς την αί­σθη­ση πολ­λές φο­ρές ό­τι εί­μα­στε στα ό­ρια της εκ­τρο­πής. Μπρο­στά σε αυ­τή την πρω­το­φα­νή κα­τά­στα­ση, ο πο­λί­της πρω­τί­στως θα α­ντι­δρά­σει με τον α­γώ­να του. Οι δι­κη­γό­ροι -και εν γέ­νει οι νο­μι­κοί- έ­χου­με τη δυ­να­τό­τη­τα να βο­η­θή­σου­με το α­γω­νι­ζό­με­νο κομ­μά­τι της κοι­νω­νίας υ­πο­δει­κνύο­ντας νο­μο­θε­τι­κές λύ­σεις στα νέα προ­βλή­μα­τα της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νίας (κόκ­κι­να δά­νεια, πλει­στη­ρια­σμοί), πα­ρέ­χο­ντας τη νο­μι­κή μας συν­δρο­μή τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους α­γώ­νες τους, ε­πι­διώ­κο­ντας να α­ξιο­ποιή­σου­με τα πε­ρι­θώ­ρια που α­φή­νει ο μη­χα­νι­σμός της δι­καιο­σύ­νης. Τα πε­ρι­θώ­ρια εί­ναι μι­κρά, αλ­λά υ­παρ­κτά.
Εκτι­μά­τε ό­τι θα υ­πάρ­ξει συμ­με­το­χή στις ε­κλο­γές του ΔΣΑ;
Συ­νή­θως η συμ­με­το­χή στις ε­κλο­γές του ΔΣΑ εί­ναι αρ­κε­τά με­γά­λη. Θα πρέ­πει να εί­ναι α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη αυ­τή τη φο­ρά, που η συ­γκυ­ρία στον κλά­δο εί­ναι κρί­σι­μη.
Οι συ­νά­δελ­φοι έ­χουν την ε­πι­λο­γή της α­πο­χής, που σε αυ­τή τη συ­γκυ­ρία εί­ναι ε­πι­λο­γή αυ­το­κτο­νίας. Μπο­ρούν ε­πί­σης να ε­πα­να­λά­βουν μια προ­σφι­λή τα­κτι­κή, αυ­τή της υ­περ­ψή­φι­σης κά­ποιου γνω­στού ή κά­ποιου γνω­στού ε­νός γνω­στού. Όμως, σε μια συ­γκυ­ρία τέ­τοιας έ­ντα­σης ε­πί­θε­σης ε­νά­ντια στον κλά­δο και στην κοι­νω­νία δεν εί­ναι φρό­νι­μο να μην εί­μα­στε σε θέ­ση να αλ­λά­ξου­με τις πα­λιές μας βο­λι­κές συ­νή­θειες.
Εμείς κα­λού­με τους συ­να­δέλ­φους να α­πο­τε­λέ­σουν τμή­μα της με­τα­βο­λής που έρ­χε­ται, να δια­μορ­φώ­σου­με μα­ζί το ρεύ­μα της αμ­φι­σβή­τη­σης και της α­να­τρο­πής. Η υπερ­ψή­φι­ση του συν­δυα­σμού μας εί­ναι μια α­να­γκαία αλ­λά ό­χι ι­κα­νή συν­θή­κη για αυ­τό. Αν οι συ­νά­δελ­φοι ε­πι­μεί­νουν στη λο­γι­κή της α­νά­θε­σης, εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι δεν μπο­ρού­με να πά­με μα­κριά. Ζού­με σε μια ο­ρια­κή έ­κτα­κτη συν­θή­κη, ας α­πο­δεί­ξου­με συλ­λο­γι­κά ό­τι εί­μα­στε σε θέ­ση να υ­περ­βού­με θε­τι­κά τον ε­αυ­τό μας.
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Εποχή” (2.2.2014)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου